Prohlášení o podmínkách ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) Ochrana Vašeho soukromí je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Za ochranu osobních údajů je zodpovědná společnost COPYMAT spol. s r.o., se sídlem Lopatecká 161/17, 147 00 Praha 4, Podolí, IČ: 45799075 (dále jako „CM“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určené všem osobám, které mají v úmyslu spolupracovat s CM. Určené je ale hlavně smluvním odběratelům a dalším obchodním partnerům CM. 1. Bezpečnost údajů 1. CM přijala na ochranu Vašich osobních údajů přiměřené technické a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje kromě jiného před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupům. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a předběžně jsou přizpůsobované podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu informovat v průběhu 72 hodin, pokud by toto porušení Vašich osobních údajů k vysokému riziku Vašich práv.